Life Style

จริงหรือไม่การจ้างแรงงานเด็กไม่ใช่เรื่องที่ผิด

kfklld12541แรงงานเด็ก คือ เด็กที่ถูกว่าจ้างมาใช้แรงงานแต่มีอายุไม่ถึง18ปีหรือเด็กที่มีอายุที่น้อยกว่า 15 ปีซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดในกฎหมายไทย ห้ามนายจ้างมีลูกจ้างที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี เป็นเรื่องเด็ดขาดเพราะโทษของการว่าจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีมีโทษจำคุกมากกว่า 1 ปี ซึ่งในกฎหมายไทย ในที่เด็กห้ามไปทำงานหรือสถานที่ก็มีเช่น โรงฆ่าสัตว์ สถานที่ๆมีการเล่นการพนัน สถานที่ที่มีการเต้นหรือรำวง และสถานที่ที่มีเครื่องดื่มสุราจำหน่ายรวมไปถึงสถานที่ที่มีการค้าประเวณีหรือสถานที่ที่มีการบริการการพักผ่อนของลูกค้าห้ามเด็กมาทำงานโดยเด็ดขาด ซึ่งเด็กที่สามารถมาทำงานหรือรับงานทำได้ต้องก็มีแต่ต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และถ้าหากว่ามีการว่าจ้างกันเกิดขึ้นจะต้องทำเป็นเวลาที่จำกัดซึ่งห้ามจ้างเป็นพนักงานประจำไม่ได้เด็ดขาดแต่มีการว่าจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้และในเวลา 22.0-6.00 น. ต้องเป็นเวลาที่เด็กที่ถูกว่าจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวที่มีอายุไม่ถึง18ปีได้พักผ่อน ในการว่าจ้างเด็กต้องเต็มใจโดยไม่ได้มีการบังคับหรือฝืนใจแต่อย่างใด ส่วนเรื่องการว่าจ้างเงินค่าจ้างที่เด็กควรได้แล้วแต่ว่าตกลงกันอย่างไรแต่ จะต้องห้ามให้ผ่านมือผู้อื่นก่อนมาถึงเด็กที่ถูกว่าจ้างหรือผู้ที่รับเงินค่าจ้างจะต้องเป็นพ่อหรือแม่ของเด็กที่ถูกว่าจ้างแรงงานนั้นเอง และที่สำคัญห้ามเรียกเก็บเงินหรือหักค่านายน่าการว่าจ้างจากเด็กโดยเด็ดขาด งานที่เด็กห้ามทำก็มีอย่างเช่น งานที่ทำใต้ดิน ใต้น้ำ มุดอุโมงค์ งานที่ทำในโรงน้ำแข็ง และงานที่ใช้เครื่องจักรที่รุนแรงต่างๆ งานปั๊มโลหะต่างๆ งานที่เกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้ถูกจ้าง ห้ามว่าจ้างงานที่มีเสียงดังจนเกินไปนานติดต่อกันถึง8ชั่วโมง งานที่มีที่สูงมากห้ามโดยเด็ดขาด