Life Style

ล้างมือก่อนสัมผัสอาหารห่างไกลแบคทีเรีย

unnamed ในชีวิตประจำวันของเรานั้นล้วนแต่มีแบคทีเรียอาศัยอยู่ทุกๆที่ ของทุกๆอย่างที่เราเตะ ทำให้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสกับแบคทีเรียโดยที่เราไม่รู้ตัว โดยเฉพาะที่มือของเราที่ต้องแตะต้องหยิบจับสิ่งของต่างๆในการไปทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันหรือหยิบจับสิ่งของร่วมกับผู้อื่นโดยที่เราไม่รู้ว่าคนที่ใช้ของก่อนหน้าเราเหล่านี้หยิบจับแตะต้อง

ทำให้เกิดโรคต่างๆที่จะตามมาอีกด้วยไม่ใช่แค่เฉพาะแบคทีเรียแต่อาจเป็นพยาธิต่างๆ ที่สามารถทะลุผ่านผิวหนังเข้าไปก่อตัวในร่างกายเราได้ ทำให้เกิดโรคต่างๆได้ เพราะพยาธิบางชนิดจะเข้าไปแบ่งแยกสารอาหารของเราในร่างกายไปหมดทำให้สุขภาพน้ำหนักลดได้ การสัมผัสอาหารโดยที่ไม่ล้างมือ ไข่พยาธิจะป่นเปื้อนมากจากอุจจาระเมื่อนำมือไปสัมผัสกับอาหารตอนที่กำลังปรุงนั้น ไข่พยาธิจะลงไปในอาหารนั้นๆ ทำให้คนบริโภคกินไข่พยาธิเข้าไป แบคทีเรียก็เช่นกันมาจากการสัมผัส เชื้อชนิดนี้มักอาศัยอยู่บริเวณแผล ฝี หนอง และตามจมูก หากมีแผลที่นิ้วมือ เมื่อนำเมื่อไปสัมผัสกับอาหารของกินต่างๆ จะทำให้เชื้อแบคทีเรียเข้าไปสู่ร่างกายได้ มิหนำซ้ำยังมีเชื้อโรคต่างๆที่ระบายจากอุจจาระได้ด้วย เช่น เชื้ออหิวาห์ตกโรค ไข้ไทฟอยด์ หรือเชื้ออื่นๆที่จะตามมาอีกมากมายจากสิ่งของที่เราไปจับหรือที่เราใช้ร่วมกับผู้อื่น

รัฐบาลจึงได้มีการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน โดยจัดตั้งโครงการรณรงค์ให้ล้างเมือบ่อยๆโดยได้นำเข้าเจลล้างมือมาจากต่างประเทศและนำสูตรนั้นมาผลิตในเมืองไทยเพื่อแจกจ่ายกับสาธารณะสุข โรงพยาบาล สถานที่ราชกาล และโรคเรียนไว้ทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนและนักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการล้างมือ ไม่ละเลยถึงผลที่จะตามมากับสิ่งของที่เราจะสัมผัสตลอดเวลา ก่อนรับประทานข้าวให้ล้างมือทุกครั้งก่อน